Základní škola, Netolice, okres Prachatice

Upozornění!

Škola nevydává rodičům potvrzení o uzavření školy! 

Úřední hodiny:

  každé pondělí a středa

                                                         od 8:00 do 12:00

Výuka ZŠ Netolice od 30. 11. do 22. 12. 2020
Od pondělí 30. listopadu 1. – 5. ročník (1. stupeň ZŠ) + 9. A normální denní prezenční výuka dle běžného rozvrhu.


Střídavá prezenční výuka po týdnech:
30. 11. – 4. 12.          6. A, 7. A, 8. A

                                                               7. 12. – 11. 12.        6. B, 7. B
                                                             14. 12. – 18. 12.        6. A, 7. A, 8. A
                                                             21. 12 – 22. 12.         6. B, 7. B


Od 23. 12 do 31. 12. 2020 vánoční prázdniny.
Nástup žáků v pondělí 4. 1. 2021.


Pro žáky tříd, které v daném týdnu nejsou ve škole, platí nadále povinná distanční výuka.


Přestávky.
Žáci o přestávkách musí zůstat ve svých třídách s výjimkou užití WC, nesmí se volně pohybovat na chodbách, navzájem se ve třídách navštěvovat, v případě výuky mimo kmenovou třídu si je příslušný vyučující osobně vyzvedne, převede a po ukončení výuky osobně přivede zpět do kmenové učebny.


Ranní nástup do školy.
V budovách Staré město (dohled paní Fišerová) a Bavorovská (dohled pan Madar) žáci po přezutí a převlečení bezodkladně opouštějí prostor šaten a odcházejí rovnou do kmenových učeben.
Žáci se nesmí shlukovat a jsou povinni použít bezprostředně po vstupu do budovy desinfekční přípravek.
Všichni žáci jsou povinni v době pobytu ve škole ve všech prostorech a při všech vyučovacích hodinách a přestávkách mít správně nasazené roušky (ne jen pod nosem) a dodržovat rozestupy.
V případě, že žák vykazuje příznaky onemocnění, bude okamžitě izolován. Bezodkladně bude informován zákonný zástupce a vyzván k neodkladnému vyzvednutí dítěte.


Školní stravování
Všem žákům budou automaticky přihlášeny obědy pouze na dobu prezenční výuky (kdy je žák přítomen ve škole). Žák má nárok na dotovaný oběd i během distanční výuky – pokud má zájem, musí si oběd přihlásit (podmínky na odkazu ŠKOLNÍ JÍDELNA).


Netolice 23. 11. 2020

 

Mgr. Ladislav Vovesný, ředitel ZŠ


Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

 

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci i zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Žáci prvních ročníků budou navštěvovat oddělené družiny, žáci druhých ročníků budou před vyučováním a po vyučování zůstávat ve svých třídách. Provoz školní družiny je nezměněn.

 

Žákům prvního a druhého ročníku budou od středy 18. 11. 2020 přihlášeny obědy ve školní jídelně.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat v čase určeném pro odběr obědů. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Zajištění péče o děti a žáky (3 – 12 let věku)

Službu poskytuje Základní škola, Netolice, okres Prachatice, Bavorovská 306, 384 11 Netolice v časovém rozmezí 6.30 – 19.00 hodin, dále pak dle konkrétních požadavků.

Dítě, žáka přihlašujte e-mailem na adresu lenka.bukacova@zsnetolice.cz nejdéle 24 hodin předem  od zamýšleného nástupu.

Do e-mailu uveďte: jméno a příjmení dítěte, věk, třídu školní docházky, adresu trvalého bydliště, jméno, příjmení a telefon zákonného zástupce, pracovní zařazení, datum a čas nástupu a odchodu dítěte. Sdělte také eventuální potravinové alergie a případná další zdravotní omezení.

Zároveň také uveďte, do jaké z níže uvedených kategorií zákonný zástupce spadá (viz usnesení vlády č. 1109 ze dne 30. 10. 2020):

 • bezpečnostní sbory

 • obecní policie

 • poskytovatelé zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví

 • příslušníci ozbrojených sil

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona                       č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

 • Úřadu práce České republiky

 • České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

 • Finanční správy České republiky

 • Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců

 • Školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

 • zařízení školního stravování

 • České pošty, s.p.

 • pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy

 • pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení

Dítěti lze poskytnout celodenní stravu, tj. oběd, 2 svačiny a pitný režim.

Roušky budou vyžadovány po celou dobu přítomnosti ve škole (neplatí pro žáky MŠ).

Případné další pokyny budou umístěny před hlavním vchodem do školní budovy.

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bukačová, zástupkyně ředitele školy, tel. 736686882

Untitled.png
Untitled.png

Schránka důvěry

Základní škola, Netolice, okres Prachatice,  Bavorovská 306, 384 11 Netolice

Odpovědi na Vaše dotazy najdete na této stránce.

© 2020 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena