Základní škola, Netolice, okres Prachatice

 

 

Upozornění!

Škola nevydává rodičům potvrzení o uzavření školy!

Úřední hodiny:

  každé pondělí a středa

                                                         od 8:00 do 12:00

Změny v provozu školy od 12. 4. 2021 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

 

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:  

d) žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,

e) žáků 1. stupně ve škole, která nesplňuje podmínky podle písmene d), a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),

h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce),

i) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině,

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou skupinové konzultace podle písm. i)

Po celou dobu pobytu ve škole mají všichni žáci povinnost nosit chirurgické roušky a zaměstnanci školy respirátory. Doporučujeme žákům mít alespoň 2 roušky na den.

V týdnu od 12. 4. 2021 nastupují k prezenční výuce žáci tříd:

1.A        2.A       3.B      5.A

1.B        2.B       4.A

V týdnu od 19. 4. 2021 nastupují k prezenční výuce žáci tříd:

1.A        2.A       3.A      5.B

1.B        2.B       4.B

 

Z organizačních důvodů nebude žákům poskytnuta ranní družina. Odpolední družina bude poskytnuta pouze žákům 1. ročníku.

Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole, tj. zpravidla v pondělí.  Druhý test bude proveden ve čtvrtek. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

V případě, že rodič nesouhlasí s použitím typu testu, kterým byla škola MŠMT vybavena, rodič písemně požádá školu o souhlas s použitím jiného testu. Ten musí být schválen ministerstvem zdravotnictví, rodič si testy pořídí na vlastní náklady. Typ (specifikaci) testu uvede v žádosti. Rodič ve stanovené dny a čas testování příslušné třídy za přítomnosti školou pověřené osoby sám provede testování svého dítěte a vyhodnocení. Pokud budou splněny výše uvedené podmínky, žádost bude automaticky vyhověno. Žádost rodič předá třídnímu učiteli.

Školní stravování
Žák má nárok na dotovaný oběd i během distanční výuky – pokud má zájem, musí si oběd přihlásit (podmínky na odkazu ŠKOLNÍ JÍDELNA).

Mgr. Ladislav Vovesný, ředitel ZŠ


Schránka důvěry

Základní škola, Netolice, okres Prachatice,  Bavorovská 306, 384 11 Netolice

Děkujeme!

© 2021 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena