Základní škola, Netolice, okres Prachatice

 

 

Upozornění!

Na budově Bavorovská 306 probíhá rekonstrukce. 

Návštěvy vždy pouze po telefonické dohodě na telefonním čísle: 380 421 283, 380 421 281

Praktické informace KONTAKT S POZITIVNÍ OSOBOU 29. 11. 2021 – co následuje,

pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivním pacientem

INFORMACE K TESTOVÁNÍ 

Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaného 20. listopadu 2021, plyne povinnost realizovat od 6. prosince 2021 vždy v první vyučovací den v týdnu na celém území ČR testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních a žáků základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání na onemocnění covid-19. Povinnost testování se týká pouze dětí a žáků, kteří nejsou očkovaní a zároveň neprodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19. Průběh testování dětí a žáků bude obdobný, jako v minulých týdnech.

 

Informace pro rodiče v případě pozitivního antigenního testu dítěte:

V termínech 22.11. 2021 a 29.11.2021 proběhne plošné antigenní testování ve školách. V případě, že u žáka vyjde pozitivní antigenní test, je třeba, aby byl výsledek ověřen konfirmačním PCR testem. Společným cílem je co nejrychleji potvrdit nebo vyloučit výsledek pozitivity antigenního testu dítěte. Jihočeské nemocnice z tohoto důvodu vyčlenili vždy v pondělí dopoledne a v stejně tak v úterý dopoledne prostor pro rychlé provedení PCR testů. Vyhrazený čas je určený s vazbou na plošné testování ve školách, není možné jej chápat tak, že u dětí bude prováděn PCR test kdykoli standardně bez rezervace termínu.
V případě pozitivního antigenního testu je nejdříve nutné, aby zákonní zástupci kontaktovali praktického lékaře pro děti a dorost a požádali o vystavení elektronické žádanky (lékař žádanku odesílá v elektronickém systému ISIN) až poté se může dítě dostavit k provedení PCR testu, popř. může být termín rezervován.
Pozitivita žáka z antigenního testu automaticky neznamená, že musí být k PCR testu indikována celá rodina či další osoby blízkého kontaktu. Prosíme zákonné zástupce, aby vyčkali až na výsledek PCR testu dítěte a až poté řešili vzniklou situaci, a to dle výsledku testu dítěte.

        

Vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy Bavorovská je pro veřejnost vstup do budovy OTP pouze dveřmi ze sídliště. Pro vpuštění do budovy je nutná předchozí telefonická domluva. Zaměstnanec školy si návštěvníka osobně vyzvedne. 

telefonní čísla:

ředitelna: 380 421 281

hospodářka: 380 421 283

výchovný poradce: 380 421 283

školní jídelna: 380 421 287

sborovna: 380 421 284

sborovna OTP: 380 421 271

 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor FFP2, chirurgická rouška).

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

V případě, že rodič nesouhlasí s použitím typu testu, kterým byla škola MŠMT vybavena, rodič písemně požádá školu o souhlas s použitím jiného testu. Ten musí být schválen ministerstvem zdravotnictví, rodič si testy pořídí na vlastní náklady. Typ (specifikaci) testu uvede v žádosti. Rodič ve stanovené dny a čas testování příslušné třídy za přítomnosti školou pověřené osoby sám provede testování svého dítěte a vyhodnocení. Pokud budou splněny výše uvedené podmínky, žádost bude automaticky vyhověno. Žádost rodič předá třídnímu učiteli.

Školní stravování
Žák má nárok na dotovaný oběd i během distanční výuky – pokud má zájem, musí si oběd přihlásit (podmínky na odkazu ŠKOLNÍ JÍDELNA).

Mgr. Ladislav Vovesný, ředitel ZŠ


Schránka důvěry

Základní škola, Netolice, okres Prachatice,  Bavorovská 306, 384 11 Netolice

Děkujeme!

© 2021 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena