top of page

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515), která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106).

1. Název: Základní škola Netolice, Netolice, okres Prachatice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:    Právní forma: příspěvková organizace. Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou. Zřizovatelem školy je Město Netolice.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění stravování.

3. Organizační struktura: Popis organizační struktury viz https://www.zsnetolice.cz/kontakty.

4. Kontaktní spojení:   
Základní škola Netolice,
Netolice, okres Prachatice
Bavorovská 306
384 11 Netolice

4.1 Kontaktní poštovní adresa:   
Základní škola Netolice,
Netolice, okres Prachatice
Bavorovská 306
384 11 Netolice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Základní škola Netolice,
Netolice, okres Prachatice
Bavorovská 306
384 11 Netolice

4.3 Úřední hodiny:

4.4 Telefonní čísla:
•    ředitelna                                                      380 421 281
•    hospodářka                                                 380 421 283
•    výchovný poradce                                       380 421 283
•    školní jídelna                                               380 421 287
•    sborovna Bavorovská                                 380 421 284
•    sborovna OTP jazykové učebny                 380 421 271
•    sborovna Staré Město                                 380 421 285
•    sborovna Tržní                                            380 421 289

4.5 Adresa internetových stránek:    https://www.zsnetolice.cz/

4.6 Adresa podatelny:   
Základní škola Netolice,
Netolice, okres Prachatice
Bavorovská 306
384 11 Netolice

 

4.7 Elektronická adresa podatelny:    Adresa e-podatelny: info@zsnetolice.cz

4.8 Datová schránka: 347rvg2
5. Případné platby lze poukázat : 3467560267/0100
6. IČO: 68543972
7. Plátce daně z přidané hodnoty: Příspěvková organizace není plátcem DPH.
8. Dokumenty:
8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Nejdůležitější dokumenty jsou zveřejněny na tomto odkazu.

8.2 Rozpočet: Rozpočet základní školy Netolice a střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Netolice je zveřejněn na stránkách města Netolice v sekci úřední deska na https://www.netolice.cz/mestsky-urad/uredni-deska-1/.

9. Žádosti o informace:
Žádosti o poskytnutí informací je možné podat:
•    Poštou na adresu: Základní škola Netolice, Netolice, okres Prachatice, Bavorovská 306, 384 11 Netolice
•    Osobně v ředitelně Základní školy Netolice
•    Telefonicky na tel. +420 380 421 281
•    Elektronickou poštou na adresu: info@zsnetolice.cz
•    Datovou zprávou (ID datové schránky je 347rvg2)

10. Příjem podání a podnětů: Uvede se místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na postup zveřejněný Ministerstvem vnitra na portálu veřejné správy v podobě popisu úkonů orgánu veřejné moci vedeného v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností.

11. Předpisy:

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

•    Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
•    Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
•    Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
•    Zákon 500/2004 Sb., správní řád
•    vše ve znění pozdějších zákonůVyhláška č. 48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
•    Vyhláška č. 107/2005 Sb.Vyhláška o školním stravování

11.2 Vydané právní předpisy: Žádné.
12. Úhrady za poskytování informací:
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad není vydán.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno.
13. Licenční smlouvy:
13.1 Vzory licenčních smluv: V současné době Základní škola Netolice neposkytuje žádné licenční smlouvy.
13.2 Výhradní licence: V současné době obec Kolová neposkytuje žádné výhradní licence.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím: 

© 2024 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti

bottom of page