top of page

Přijímací zkoušky

1) Kritéria přijímacího řízení stanovuje ředitel střední školy:

   a) pro obory s talentovou zkouškou – do 30. října

   b) pro ostatní obory – do 31. ledna.

2) Základní škola vydává zápisové lístky:

   a) pro obory s talentovou zkouškou – do 30. listopadu

   b) pro ostatní obory – do 15. března

- pouze zákonným zástupcům nezletilého žáka.

3) Podávání přihlášek.

Podává uchazeč (zákonný zástupce) přímo řediteli školy:

   a) poštou (doporučeně)

   b) osobně

- na vzdělání s talentovou zkouškou – do 30. listopadu

- na ostatní obory – do 1. března.

Doporučení: Nenechávejte na poslední chvíli!

4) Přihlášky.

- Žák může podat 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení (v dalších kolech neomezeně).

- Přihlášky může podat na 2 školy nebo obě na jednu školu (musí však jít o různý obor a různý termín).

Pozor: Pokud podáte přihlášky na různé školy a jsou na nich vypsány přijímací zkoušky, nesmí se termíny překrývat.

- Na přihláškách nezapomínejte uvádět termíny přijímacího řízení.

- K přihlášce lze přiložit i další doklady:

   - př. diplomy, vyjádření školského poradenského zařízení apod.

   - přikládat vždy jen kopie (zjistěte si, zda musí být ověřené)

   - dle požadavku střední školy – potvrzení lékaře (v přehledech pod zkratkou PLP)

- Poznámka:

   - přihlášku vyplňovat hůlkovým písmem, na stroji – modrá nebo černá barva,

   - přihlášku je také možné stáhnout z webových stránek vybrané školy nebo na stránkách MŠMT.

5) Rozhodnutí.

- Ředitel střední školy určí pořadí uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na www stránkách (přijetí a nepřijetí). - Přijetí – rozhodnutí se oznamuje už zveřejněním pod přiděleným registračním číslem.

   - Pozor: Pak už běží lhůta pro umístění zápisového lístku i lhůta pro odvolání.

- Nepřijetí – rozhodnutí je doručeno do vlastních rukou (úložní doba je pět pracovních dnů).

6) Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

- Písemně do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Za doručení se považuje už oznámení o nepřijetí.

- Doporučení – sledovat na internetu nebo na krajském úřadě, které školy a jaké obory budou v dalším přijímacím kole.

7) Zápisový lístek.

- Doručit do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí (poštou, osobně). Lhůta je dodržena, pokud je v poslední den předán k přepravě na poště.

- Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (výjimkou je případ, kdy chcete uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání).

- Pokud zápisový lístek nebude umístěn na školu do stanovené lhůty, přijetí se automaticky ruší.

- Při ztrátě zápisového lístku musí zákonný zástupce zažádat (písemně) o vydání nového a vyplnit místopřísežné prohlášení o ztrátě.

Stejný postup platí pro zájemce o víceletá gymnázia – osmiletá (pro žáky 5. tříd), šestiletá (pro žáky 7. tříd).

© 2023 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti

bottom of page